Belijdenis

Wat geloven wij

De basis van wat wij geloven is de Bijbel.

Wij geloven dat de Bijbel het onfeilbare en gezaghebbende Woord van God is. De Bijbel telt 66 boeken: 39 in het Oude Testament en 27 in het Nieuwe Testament.

In het Oude Testament horen we van de schepping, de zondeval en alle gevolgen daarvan. De verwachting van de beloofde Messias is als een rode draad door heel het Oude Testament geweven.

In het Nieuwe Testament vertellen de vier Evangeliën over geboorte, aardse leven en werken van Jezus Christus. In Handelingen wordt gemeld hoe, overeenkomstig het door Jezus gegeven zendingsbevel, vanuit Jeruzalem het evangelie zich over de aarde verspreidt. In de brieven van Paulus en van de andere apostelen wordt teruggeblikt op de betekenis van de heilsfeiten voor het christelijk leven. Het Bijbelboek Openbaring geeft een blik in de toekomst van de kerk en de wereld.


De inhoud van ons geloof

Op grond van de Bijbel geloven wij in de drie-enige-God, Vader, Zoon en Heilige geest, Schepper van hemel en aarde. God heeft alles geschapen, mensen, dieren, planten, kortom: alles wat is en leeft. Vijf keer horen we in Genesis 1: en God zag dat wat Hij gemaakt had goed was. Na afloop van de zesde scheppingsdag klinkt zelfs als goddelijk oordeel over al wat is geschapen: 'zeer goed'! De mens werd echter ongehoorzaam aan God en koos zijn eigen weg. Daarmee kwam het kwaad in de wereld en werd de mens zondaar. De straf op de zonde is de dood. Ook is er door de zonde een kloof gekomen tussen God en de mens die wij niet kunnen overbruggen.

Wij geloven en belijden dat de Heere Jezus om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden; ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is; en ten derde dage opgestaan is naar de Schriften. Zo heeft Hij de kloof overbrugd. Door de gave van het geloof, in een weg van wedergeboorte en bekering, worden wij door Christus behouden. 'En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden' (Hand.8:12). Christus is de Weg tot de Vader. Jezus' eigen woord luidt: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij'. (Joh.14:6). Door het zenden van Zijn Zoon naar deze wereld bewijst God ons Zijn genade en tevens Zijn trouwe zorg over ons leven. Zó zelfs dat zonder Zijn wil geen haar van ons hoofd kan vallen.(Heidelbergse Catechismus zondag 1).

Hij wil dat wij in afhankelijkheid van Hem leven in de weg van het gebed. 'Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen'.(Johannes 15:5) Wij geloven in de Heilige Geest, Die Heere is en levend maakt, Die van de Vader en de Zoon uitgaat, Die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, Die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige, algemene en apostolische Kerk. Wij geloven één Doop tot vergeving der zonden, verwachten de opstanding der doden en het leven in de toekomende eeuw. Samenvatting van ons geloof. Wat wij geloven is kernachtig verwoord in een aantal belijdenissen van de kerk. We kennen drie belijdenissen van de vroege kerk en drie belijdenissen van de (Nederlandse) kerk der reformatie.


De drie belijdenissen van de vroege kerk

  1. De Apostolische Geloofsbelijdenis, ook wel genoemd de Twaalf Artikelen van het geloof. Het is één van de oudste en centrale geloofsbelijdenissen vanuit het Christendom. Rond het jaar 170 is de eerste bekende versie op schrift gezet.

  2. Geloofsbelijdenis van Nicea. In deze belijdenis is de fundamentele leer van de Kerk vastgesteld:
    a. de leer van de menswording van God in de persoon van de Heere Jezus Christus
    b. de Triniteitsleer: er bestaat één God, die Zich openbaart in drie personen.

  3. De Geloofsbelijdenis van Athanasius. Deze belijdenis is een uiteenzetting van de christelijke leer die wordt toegeschreven aan Athanasius(295-373). De belijdenis is bedoeld om het arianisme te bestrijden, zoals ook Athanasius zelf dat deed.

De drie belijdenissen van de kerk der reformatie

1. De Heidelbergse Catechismus. Opgesteld in 1563 door Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus.

2. De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Opgesteld in 1561 door Guido de Brès.

3. De Dordtse Leerregels. Opgesteld in 1618 en 1619 door de synode van Dordrecht.

Tot Slot

Bovenstaande is basis voor onze gemeente in wording, die al enkele jaren samenkomt onder de gereformeerde prediking in de Catharinakerk van Borssele, en wil tevens dienen als grondslag voor het persoonlijk en gezamelijk geloofsleven, waarmee we ook dienstbaar willen zijn aan onze naasten.